Budoucí rozvoj území Písnice

Naším cílem je ze sídliště Písnice vytvořit lepší místo pro život. Nezaměřujeme se však pouze na postupnou revitalizaci původních domů z let 1977–89. Potenciálu místa, daného již zahájenou výstavbou metra D, chceme plně využít.

V návaznosti na předpokládanou konečnou stanici „Písnice“ připravujeme se špičkovými urbanisty a architekty Pavel Hnilička Architects+Planners komplexní dostavbu a rekonstrukci písnického sídliště.

Prvním krokem byla v roce 2018 dokončená a veřejně prezentovaná urbanistická studie „Koncepční studie udržitelného rozvoje modernistické struktury Písnice – Libušská“.

V současné době je dokončeno rozpracování, které počítá s rozdělením vlastní realizace do postupných etap navazujících právě na výstavbu metra.

První etapa je na výstavbě metra nezávislá a má řešit především přechodové území mezi starou zástavbou rodinných domů v jižní části a bytovými domy v části severní. Sem řadíme projekty na výstavbu objektů pro bydlení v ulici Výletní a ulici Na Okruhu.

V dalších etapách bude řešeno napojení na krajinu, a to protažením Modřanské rokle do středu sídliště a jejím propojením s centrálním parkem. Tím dojde k vytvoření zeleného celku, který posílí vztah sídliště a okolní přírody.

Ve středu sídliště je navrženo náměstí lokálního významu, které bude sloužit primárně jeho obyvatelům a svým intimnějším charakterem doplňovat náměstí Písnice. To se po realizaci konečné stanice metra stane přirozeným centrem rušné městské části.

Realizací metra linky D dojde k propojení Písnice s centrem města a k výraznému zkrácení dojezdových časů. Uvažovaná výstavba záchytného parkoviště na hranici řešeného území pak odlehčí stávající zátěži z tranzitní automobilové dopravy, naopak se podpoří dostupnost příměstských a městských autobusů.

Rozšířit by se přirozeně měla i nabídka služeb. Náš projekt, to je živé město, které se nebude přes den vylidňovat, ale naopak bude poskytovat přívětivé místo k životu obyvatelům všech generací.

Prostřednictvím YTB přinášíme zájemcům záznam veřejné prezentace urbanistické studie:

https://www.youtube.com/watch?v=2JSSJIxpO_0